Polityka prywatności

Udział w konferencji jest dobrowolny. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody i są wykorzystywane na potrzeby organizacji konferencji, jej przeprowadzenia oraz wydania publikacji związanych z konferencją (prospekt konferencyjny – streszczenia wystąpień, imiona i nazwiska autorów, afiliacje oraz publikacja jego treści na stronach konferencji, poradni i uczelni PWSZ), certyfikaty. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 7. Przysługuje prawo wglądu do danych, ich poprawiania, usuwania oraz odwołania swojej zgody na ich przetwarzanie.

 

Pełna wersja klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Matejki 7 58-300 Wałbrzych. W Poradni powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować pisząc na adres iod@ppp.edu.pl. Podane dane są przetwarzane dla celów związanych z organizacją konferencji naukowej w dniach 26-27.09.2018 w Wałbrzychu, a w szczególności informowania o sprawach organizacyjnych, rejestrowania udziału w konferencji, publikacji konferencyjnych (abstrakty), wydawania certyfikatów. Kategorie przetwarzanych danych: dane identyfikujące osobę (imię i nazwisko), dane adresowe (adres zamieszkania; tylko gdy dotyczy, np. rozliczanie kosztów dojazdu), dane teleadresowe (numer telefonu, adres e-mail), afiliacje (instytucja naukowa, miejsce pracy, funkcja). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. policja, sąd. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Poradni, takim jak dostawcy usług informatycznych czy wydawnictwo, drukarnia – ale wyłącznie w charakterze podwykonawcy, do realizacji celów zleconych przez Poradnię. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa opisane w przepisach prawa w tym rozporządzeniu europejskim 2016/679 oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (w zakresie określonym w art. 175 Ustawy z 10 maja 2018), w tym prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wycofania zgody, a w zakresie jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (giodo.gov.pl).

 

 

Dziękujemy autorom zdjęć: